سیمکارت های راجستر نشده |
تازه ها, زندگی

سیم کارت های ثبت نشده؛ ۹ نکته ی جدی در باره این چالش مخابراتی افغانستان

توسط - سیم کارت های ثبت نشده؛ ۹ نکته ی جدی در باره این چالش مخابراتی افغانستان

1- هنوز سیم کارت ها در افغانستان ثبت ناشده خرید و فروش می شوند و در کابل این مشکل جدی تر از نقاط دیگر است. 2- سیم های که ثبت نمی شود می تواند مشکلات امنیتی را به باور آورد. 3- به گفته یکی از فروشندگان این سیم کارت ها در کابل، یک تن هزار یا بیش از هزار دانه از این سیم کارت ها...