سرپرست خانواده 18 نفری |
زندگی

سرپرست خانواده ۱۸ نفری؛ از جراحت در انفجار باقرالعلوم تا مرگ در انتحار چهارشنبه خونین

توسط - سرپرست خانواده ۱۸ نفری؛ از جراحت در انفجار باقرالعلوم تا مرگ در انتحار چهارشنبه خونین

فضای اندوهناکی برخانه حاکم است. از اندوه آن خانه هر باشنده محل صحبت می‌کند. زمانی که وارد خانه می شوم، همه سی‌پاره‌های از قرآن به دست دارند که در اولین نگاه می شود غم و اندوه سنگین را در چشمان شان دید.

تعدادی از آنان همانند جسم بی روح شده و توان حرکت را ندارند. کسی ما را داخل اتاقی...