زندگی دشوار |
تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

همای زندگی‌ساز

توسط - همای زندگی‌ساز

آفتاب از پشت کوه پایه های هندوکش کم کم طلوع می کند. با طلوع آفتاب یک روز کاری دیگر شروع می شود. دو طفل اش را می بوسد و خانه را به قصد شفاخانه ترک می کند. از خانه تا شفاخانه راه طولانی‌ای را می پیماید. به دروازه ورودی شفاخانه مرکزی پکتیکا می رسد. از راه رو به سمت اتاق خود حرکت می...