زبیده سروری |
تازه ها, زندگی

زبیده سروری؛ زنی در نقش یک مرد و ۳ دهه کتاب‌داری در افغانستان

توسط - زبیده سروری؛ زنی در نقش یک مرد و ۳ دهه کتاب‌داری در افغانستان

در راه‌بندان و گرمای جاده‌های مرکز شهر پایتخت افغانستان، نگاهم را تابلوی کتاب‌خانه عامه جذب می‌کند؛ مکانی که ساکت و آرام به نظر می‌رسد.

دروازه رنگ و رخ رفته و دیوار‌های فرسوده آن از غربت و فراموشی آن حکایت دارد. کمتر کسی سراغش را می‌گیرد و عزیزش می‌دارد.

پس از پرس‌وجوی مفصل و بازرسی که می‌شویم، اجازه ورود به...