رهبران موفق |
تازه ها, زندگی

رهبران بزرگ؛ ۷ ویژگی رهبری که زمینه‌ساز تغییرات سازنده در محیط‌های نظیر افغانستان می‌شود

توسط - رهبران بزرگ؛ ۷ ویژگی رهبری که زمینه‌ساز تغییرات سازنده در محیط‌های نظیر افغانستان می‌شود

رهبری امر مهم است که با ویژگی های متفاوت و قابل جمع زیادی می توان به آن رسید. بسیاری از رهبران ویژگی های دارند که اکثرا افراد عادی از آن برخوردار نیستند. رهبری امر ساده و آسان نیست. به این جهت، رهبران اندکی ظهور می کنند و همین افراد می توانند جوامع و نهادها را به پیش ببرند. برای این که یک رهبر...