رنگ‌های نشاط آور |
تازه ها, زندگی

آغاز نشاط کابل؛ از خانه‌های گلی تا هنری‌سازی پایتخت افغانستان

توسط - آغاز نشاط کابل؛ از خانه‌های گلی تا هنری‌سازی پایتخت افغانستان

شهری با نفوس 6 میلیونی یکی از بهم ریخته و بی نظیم ترین پایتخت های دنیا عنوان می‌شود که در آن سیستم حمل و نقل آشفته بوده، کانالیزاسیون شهر و فضلاب اکثرا وجود ندارد، اشغال و زباله بیداد می کند و  ساخت و ساز بی نقشه آن شدت یافته است. در کنار آن نبود سیستم های آبرسانی و برقی مشکل دیگر...