رشته بندی |
تازه ها, زندگی

تازه ترین اصلاحات در سیستم معارف افغانستان؛ ۷ تغییر خواندنی که اخیرا در حوزه معارف و دانش آموزان انجام شده است

توسط - تازه ترین اصلاحات در سیستم معارف افغانستان؛ ۷ تغییر خواندنی که اخیرا در حوزه معارف و دانش آموزان انجام شده است

وزارت معارف از سال گذشته تا کنون اصلاحات جدید و جدی را در حوزه مکاتب و دانش آموزان روی دست گرفته است.

دکتر میرویس بلخی در ماه ثور سال گذشته به حیث وزیر معارف شروع به کار کرد. او در بیشتر از یک سال در این وزارت اصلاحات بنیادینی را روی دست گرفته است. خبرنامه به چند مورد از این...