داوودشاه صبا |
تازه ها, روایت سیاسی

نامزد وزیر جدید؛ نرگس نهان کاندیدای وزارت معادن و پطرولیم افغانستان شد

توسط - نامزد وزیر جدید؛ نرگس نهان کاندیدای وزارت معادن و پطرولیم افغانستان شد

ریاست جمهوری افغانستان با صدور حکمی نامزد وزیر وزارت معادن و پطرولیم را معرفی کرده است. در این حکم رییس جمهور اشرف غنی، خانم نرگس نهان را به عنوان نامزدوزیر وزارت معادن و پطرولیم معرفی کرده است. این وزارت از یک سال قبل تاکنون توسط سرپرست اداره می شد. وزیر قبلی وزارت معادن، داوود شاه صبا بود که در ماه حمل سال گذشته...