دانشگاه امریکایی افغانستان |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

روایت یک کابوس؛ قصه‌های نجات‌ یافتگان دانشگاه امریکایی افغانستان

توسط - روایت یک کابوس؛ قصه‌های نجات‌ یافتگان دانشگاه امریکایی افغانستان

حوالی هفت شب است. شب های تابستانی کابل، مانند روزهایش گرم است. دانشجویان وارد محوطۀ دانشگاه شده اند. برخی به صنف های شان رفته اند. یکی از دشواری کارخانگی های خود می گوید. یکی دیگر از درس های دیروز. یکی، پیاله‌ی قهوه‌ی بدست گرفته و خستگی یک روز کاری را در دانشگاه رفع می سازد. https://www.youtube.com/watch?v=kHiUJW24-rE این که یک روز دیگر هم صنفی ها یک...