تازه ها, روایت اقتصادی

«خوبی، جوری، سلامتی، برق دارید؟»/قصه تلخ تاریکی در کابل

توسط - «خوبی، جوری، سلامتی، برق دارید؟»/قصه تلخ تاریکی در کابل

کابل پایتخت افغانستان شاید یگانه پایتختی است که در این ماه برق ندارد. چند پایه‌ برق در شمال افغانستان، منهدم شده و حدود پنج میلیون جمعیت کابل، برای روزها بی‌برق مانده اند. با این وجود بیش از دوهفته است که سهم کابلیان در یک شبانه روز، دوساعت برق شده است. پایتخت تاریک است و شرکت‌‌های صنعتی نیمه تعطیل. نارضایتی عمومی داوود توانا، یکی از شهروندان...