حسیب الله |
تازه ها, زندگی

هنوز انسانیت زنده است؛ روایتی از فعالیت مریم ابرام برای کودکان معلول در هرات

توسط - هنوز انسانیت زنده است؛ روایتی از فعالیت مریم ابرام برای کودکان معلول در هرات

دو ماه قبل طفلی به نام حسیب الله که نابینا است در شفاخانه ای هرات رها می شود. حسیب الله قدرت دید ندارد. او به این جهت، از سوی پدر و مادرش ترک می شود.

این کودک نابینا که دو سال عمر دارد پس از آن که در شفاخانه ی ولایت هرات رها می شود، دوماه بدون مادر و پدر...