جاده مرگ |
تازه ها, زندگی

از دایکندی تا کابل؛ گذشتن از چندین گذرگاه مرگ

توسط - از دایکندی تا کابل؛ گذشتن از چندین گذرگاه مرگ

ولایت دایکندی در مرکز افغانستان، از محروم ترین ولایت های این کشور گزارش می شود؛ ولایتی فاقد تسهیلات زندگی اما دارای مردم صلح دوست، با این حال به شدت فقیر که بیشتر از یک شبانه روز باید راه بپیماییند تا از کابل به این ولایت برسند. ولایت دایکندی هشت ولسوالی دارد. نیلی، شهرستان، میرامور، خدیر، سنگ تخت بندر، اشترلی، کجران و کیتی از جمله...