تنباکو |
تازه ها, زندگی

سگرت؛ بازار دومیلیاردیِ مرگ خاموش

توسط - سگرت؛ بازار دومیلیاردیِ مرگ خاموش

هوا هنوز سرد است. شب اندک اندک روشن می شود. ساعت 3 صبح در ترمینال زمینی قندهار-کابل منتظر حرکت موتر ما در شاهراهی هستیم که پیش از حرکت همه قبض روح می شوند. شاهراه قندهار-کابل به خاطر ناآرامی ها و حضور شورشیان شهرت دارد. جنب و جوش مردم زیاد است و مسافران موتر ما کم کم تکمیل می شود. اما در آن سو راننده...