تعارف افغان ها |
تازه ها, زندگی

تعارف افغانی؛ مهربانی‌ِ که دیگران کم‌تر دارند

توسط - تعارف افغانی؛ مهربانی‌ِ که دیگران کم‌تر دارند

در همین افغانستان خود ما که زندگی می‌کنیم، گاهی چیزهای وجود دارد که عمرن نمی توانی تصمیم به ترک این دیار بگیری. گاهی اگر دقیق تر به خوبی‌های این کشور و مردمش دقت کنید، اصلن جنگ دیگر معنا ندارد. می‌دانید، عشق در این کشور رنگ دیگری دارد. علاقه به زندگی در این کشور شیوه‌ی دیگری دارد. رابطه‌ها در این کشور، معنای دیگری دارد. درست...