ترانسپورت شهری |
تازه ها, زندگی

پایتخت آشفته؛ کابل، خدمات ضعیف حمل و نقل شهری و شهروندان سرگردان

توسط - پایتخت آشفته؛ کابل، خدمات ضعیف حمل و نقل شهری و شهروندان سرگردان

ساعت شش و نیم شام است. تعداد زیادی از شهروندان کابل در یکی از مناطق این شهر منتظر رسیدن موتر هستند. هر موتری که از راه می‌رسد، این جمعیت به سوی آن می‌دوند تا بتوانند به سوی خانه‌های شان بروند.

برخی سرانجام از این دویدن‌ها خسته شده، پیاده به سوی خانه می‌روند.

این داستان روزانه‌ی تعداد زیادی از شهروندان...