تحدیدها |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

۲۰۱۶؛ خشونت بارترین سال برای خبرنگاران در افغانستان

توسط - ۲۰۱۶؛ خشونت بارترین سال برای خبرنگاران در افغانستان

کمیتۀ مصوونیت خبرنگاران افغانستان در گزارش شش ماهه اش، تصویری ناامید کننده‌یی از وضعیت خبرنگاران در افغانستان ارائه کرده است. این کمیته، سال دوهزار و شانزده را خشونت بار ترین سال برای خبرنگاران افغان عنوان نموده است. بر اساس یافته های شش ماهه‌ی این نهاد، 10 خبرنگار حرفه‌یی در نیم سال اول، سال جاری میلادی در افغانستان کشته شده اند؛ رقمی که سال...