بینظیر بکتاش |
تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

دختران متفاوت؛ ۶ دختر کارآفرین و جوان افغان

توسط - دختران متفاوت؛ ۶ دختر کارآفرین و جوان افغان

افغانستان کشوری است که در آن تفاوت های فراوانی را می توان دید. یکی از این تفاوت ها با جوامع دیگر در کارکرد نسل جوان آن می باشد. در این میان دختران نیز به خوبی درخشیده و شمار دخترانی که دارای نهادهای کارآفرین می باشد، فراوان اند. از این میان، خبرنامه توانسته شش دختر متفاوت که دارای نهادهای فعال محلی می باشند، را فهرست...