بیلبوردهای شهری |
تازه ها, زندگی

بیلبوردهای پر و خالی؛ ۱۰۶ میلیون درآمد شهرداری پایتخت و رکورد روزافزون یک تجارت

توسط - بیلبوردهای پر و خالی؛ ۱۰۶ میلیون درآمد شهرداری پایتخت و رکورد روزافزون یک تجارت

شهرداری کابل در جریان سال گذشته از مجموع بیلبوردهای تبلیغاتی پایتخت افغانستان، 106 میلیون افغانی درآمد داشته که این مبلغ از شرکت‌های تبلیغاتی جمع‌آوری شده است.

راحله کوهستانی، رییس خدمات فرهنگی شهرداری کابل به خبرنامه گفت که در مجموع 1130 بیلبورد در کابل نصب می‌باشد و از این میان 716 بیلبورد آن مربوط شهرداری کابل می‌شود. این نهاد، بیلبوردها را...