بند امیر |
تازه ها, زندگی

ادامه خبرسازی بامیان؛ تیم کابل برنده مسابقات واترپولو بندامیر گردید

توسط - ادامه خبرسازی بامیان؛ تیم کابل برنده مسابقات واترپولو بندامیر گردید

مسابقات واترپولو و آب بازی آزاد زیر نام جام صلح و دوستی در پارک ملی بند امیر بامیان برگزار شد.

واترپولو

مسابقات واترپولو روز گذشته در پارک ملی بند امیر بین تیم‌های کابل و هرات پیگیری شد.

واترپولو یک ورزش گروهی است که با استفاده از توپ در آب برگزار می‌شود که در آن دو تیم...