بندهای برق افغانستان |
تازه ها, روایت اقتصادی

به ارزش بیش از ۳ میلیارد افغانی؛ اعطای قرارداد‌های بند مچلغو و انتقال لین برق شبرغان-اندخوی

توسط - به ارزش بیش از ۳ میلیارد افغانی؛ اعطای قرارداد‌های بند مچلغو و انتقال لین برق شبرغان-اندخوی

کمیسیون تدارکات ملی افغانستان، پنج قرارداد را به ‌شمول پروژه طرح و ساختمان بند مچلغو و انتقال لین برق شبرغان- اندخوی به ارزش ۳،۳ میلیارد افغانی، اعطا کرده است.

قرارداد طرح و ساختمان بند مچلغو در ولایت پکتیا، قرارداد انتقال لین برق ۲۲۰ کیلو ولت شبرغان- اندخوی، قراردادهای برج ترصد و دیوار احاطه‌ای دانشگاه دفاعی وزارت دفاع ملی...