برکنار وزرا |
تازه ها, روایت سیاسی

ابقای وزرای شهرسازی و عدلیه، برکناری وزیر تحصیلات عالی

توسط - ابقای وزرای شهرسازی و عدلیه، برکناری وزیر تحصیلات عالی

وزرای تحصیلات عالی، عدلیه و امور شهرسازی افغانستان نیز، از سوی مجلس استیضاح شدند که در نتیجه وزرای امور شهرسازی و عدلیه در وظایف شان ابقا شدند اما وزیر تحصیلات عالی برکنار شد. با این که امروز ( دوشنبه 24 عقرب) وزرای تحصیلات عالی، عدلیه و امور شهر سازی نیز از حضور در جلسه استیضاح شان در مجلس خودداری کردند اما برای آنها صندوق...