بخوانید |
تازه ها, زندگی

بخوانید تا رهبری کنید؛ نهادی برای کودکان خیابانی در افغانستان

توسط - بخوانید تا رهبری کنید؛ نهادی برای کودکان خیابانی در افغانستان

مسوول کافه نبود، من جلوی دروازه کافه نشسته بودم. کودکی ترازو به دست آمد و گفت که " کاکا اجازه است به رستورانت بروم و وزن کنم؟"

بعد از گرفتن اجازه، کودک وارد کافه شد. مدتی گذشت و او برنگشت. مجبور شدم به کارمندان کافه بگویم که مواظب باشند تا او برای مشتریان مزاحمت ایجاد نکند.

یکی از گارسون‌ها...