اولین کتابخانه بریل |
تازه ها, زندگی

عبدالجلیل شیرزاد؛ نوازنده نابینا و دشواری‌های نابینایی در جامعه افغانستان

توسط - عبدالجلیل شیرزاد؛ نوازنده نابینا و دشواری‌های نابینایی در جامعه افغانستان

به هدف اشتراک در برنامه افتتاح اولین کتابخانه بریل در افغانستان به اتفاق همکارم، به لیسه‌ی مسلکی نابینایان شهر کابل رفتیم. هنوز وارد سالون برگزاری برنامه نشده بودیم که صدای خوشایند دنبوره به گوش رسید. در حالی‌که به سوی سالون قدم می‌زدیم، وارد اتاق بزرگی شدیم که چوکی‌های زیاد پشت سر هم چیده شده است. کمی جلوتر، در صف...