امان دپ سنگ |
تازه ها, زندگی

مرد آهنین هندی که می‌تواند ده بار ضربه‌خوردن با پتک بر بیضه‌اش را تحمل کند

توسط - مرد آهنین هندی که می‌تواند ده بار ضربه‌خوردن با پتک بر بیضه‌اش را تحمل کند

مرد آهنین، او از ایالت پنجاب هندوستان است و ادعا دارد که 3000شاه‌کار و عجایب را می‌تواند روی بدنش انجام دهد. این عجایب شامل برداشتن دو موترسایکل وزین تا گذشتن موتر از روی بدنش است. https://www.youtube.com/watch?v=9sAo--1YsQk نمونه‌ی دیگر از این شگفتی های را که او خلق می‌کند، تحمل 10بار کوبیدن پتک/مارتول بر بیضه‌اش است. [caption id="" align="alignnone" width="634"] جریان...