الگوهای زن |
تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

نمادی از شجاعت؛ نجلا حبیب‌یار از شکار فرصت‌ها تا تغییر زندگی زن افغانستان

توسط - نمادی از شجاعت؛ نجلا حبیب‌یار از شکار فرصت‌ها تا تغییر زندگی زن افغانستان

صادارت افغانستان همواره از مسایلی بوده که شاکیان زیادی داشته است. عدم برابری میان صادرات و واردات در افغانستان مورد نقد و بررسی همیشگی قرار داشته. در سال 2012 میلادی، این نابرابری به شدت محسوس بود تا آن جا که صادارت افغانستان 429 میلیون دالر و واردات آن 6 میلیارد و 205 میلیون دالر بود. با آن‌که پیش از این اداره ویژه...