افغان های گوشت خور |
تازه ها, زندگی

سنت دیرینه؛ غذاهای گوشتی زینت سفره افغانی

توسط - سنت دیرینه؛ غذاهای گوشتی زینت سفره افغانی

در میان بازار در حال رشد رستورانت ها در محله ما، آوازه رستورانت تازه تاسیس شده پیچیده است که غذاهای بخارپز سرویس می‌کند. غذاهای بخارپز با وجودی که در فرهنگ غذایی افغانستان جایگاه خوبی دارد و نمونه های آن منتو و آشک است، اما در بازار رستورانت های این کشور در پایتخت نیز نمی توان آن را پیدا کرد. با شنیدن نام غذاهای بخارپز...