استحمام |
تازه ها, زندگی

پیش از غروب آفتابِ عمرِ محمد

توسط - پیش از غروب آفتابِ عمرِ محمد

تابش آفتاب بعد از ظهر بهاری همراه با گردباد های خاکی هنوز در غرب کابل وجود دارد. اما در این روز نسبتا گرم در غرب کابل سنگینی هوای آفتابی این شهر در آستانه غروب، کمتر شده است. در این هوا، عزم دیدار شخصی را می کنم که برای نزدیک به بیست سال از جامعه تقریبا منزوی است. این انزوا خود خواسته است. یکی...