ازدواج دسته جمعی |
تازه ها, زندگی

ازدواج دسته جمعی؛ چرا این سبک عروسی به فرهنگ عمومی در افغانستان تبدیل نشده است؟

توسط - ازدواج دسته جمعی؛ چرا این سبک عروسی به فرهنگ عمومی در افغانستان تبدیل نشده است؟

برگزاری مراسم عروسی در افغانستان امر دشواری می باشد. اکثر وقت ها پسران برای تدارک ازدواج باید مدت ها کار کنند. برخی ها حتی برای برگزاری مراسم ازدواج خود، قرضه می گیرند و یا هم مدتی را به عنوان کارمند، کار می کنند.

گاهی حتی اتفاق افتاده که پسری به دلیل آن که از عهده مصارف عروسی بیرون نشده، برای...