ادبیات کودک |
تازه ها, زندگی

بازار کتاب در کابل؛ ادبیات کودک در حال رشد است

توسط - بازار کتاب در کابل؛ ادبیات کودک در حال رشد است

در این اواخر، چاپ کتاب ها در کابل نیز بازار نسبتن خوبی دارد. شاید دلیل این کار، مراجعه مردم در بخش های مختلف به کتاب و کتاب خواندن است. در کنار کتاب های ادبی، سیاسی، اقتصادی، تخنیکی و بخش های دیگر، اکنون برخی از انتشارات دست به چاپ کتاب های برای کودکان نیز زده اند. نشر نگار، انتشارات سراج و انتشارات کودکانه که در...