آموزش عالی |
تازه ها, زندگی

دشواری زندگی؛ چرا خانواده‌ها به حق انتخاب جوانان توجه نمی‌کنند؟

توسط - دشواری زندگی؛ چرا خانواده‌ها به حق انتخاب جوانان توجه نمی‌کنند؟

شاید شما هم یکی ازاین گفته ها را شنیده باشید که می‌گویند "ما خوبی‌اش را می‌خواهیم، ما تجربه داریم، آنان هنوز خون شان رقیق است، خون گرم است، بچه است و...". این ها همه در مورد تصامیم بزرگی است که یک جوان می خواهد برای زندگی اش بگیرد، اما با چالش نرم های اجتماعی و فضای خانواده روبرو می شود. انتخاب برای فرزندان و...