روایت

بازتاب افغانستان


معاون اول ریاست جمهوری: توطئه علیه والی بلخ پذیرفتنی نیست
۲۵ / اسد ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
میرزا اولنگ؛ خبرهای ضد و نقیض از سقوط دوباره و ابعاد تازه‌ای از فاجعه انسانی در این منطقه
۲۵ / اسد ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
نگرانی از تلفات غیرنظامیان؛ ۷۷ هزار قربانی و آغاز برنامه تحقیق ملی در مورد قربانیان جنگ در افغانستان
۲۵ / اسد ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
در سراسر افغانستان؛ نابودی ۵۷ شورشی در علمیات نیروهای نظامی افغانستان
۲۵ / اسد ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
توسعه خط آهن چین و علاقه‌مندی پکن برای واردات میوه‌های خشک افغانستان
۲۴ / اسد ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
پس از تصرف میرزا اولنگ؛ حکومت افغانستان هیاتی را برای تحقیق به این منطقه می‌فرستد
۲۴ / اسد ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
دستاورد بزرگ؛ افغانستان عضویت کمیسیون بین‌المللی بندهای بزرگ را به دست آورد
۲۴ / اسد ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب
پس از بازداشت آصف مهمند؛ هیاتی برای تحقیق در این مورد به مزار شریف می‌رود
۲۴ / اسد ۱۳۹۶
روایت ادامه مطلب