بلاگ |

بلاگ

روایت شما


افغانستان پسا کرونا؛ نرمال های جدید و شکل گیری پارادایم همکاری محور میان شهروند و دولت
۳ / جوزا ۱۳۹۹
بلاگ ادامه مطلب
وزارت امور خارجه محمد اشرف غنی: ورود اتمر و سرنوشت ساختار و کارگزار در دستگاه سیاست خارجی؟
۲۰ / ثور ۱۳۹۹
بلاگ ادامه مطلب
منشور همصدایی نخبگان؛ طرحواره پیشبرد مذاکرات بین الافغانی
۱۴ / حوت ۱۳۹۸
بلاگ ادامه مطلب
فراتر از تعصب قومی و نگاه سیاسی؛ مدیریت ارشد امنیتی افغانستان چگونه است؟
۸ / حوت ۱۳۹۸
بلاگ ادامه مطلب
از واشنگتن تا کابل؛ چه مسیری را در مذاکرات صلح باید پیمود؟
۱۴ / دلو ۱۳۹۸
بلاگ ادامه مطلب
ثریا پرلیکا؛ زنی شجاع، روشنگر و با انرژی بود!
۳۰ / قوس ۱۳۹۸
بلاگ ادامه مطلب
از جنگ جبهه ای تا ستون پنجم سازی
۲۳ / قوس ۱۳۹۸
بلاگ ادامه مطلب
جهان را نارنجی کنید: محو خشونت مبتنی بر جنسیت
۹ / قوس ۱۳۹۸
بلاگ ادامه مطلب
صفحه ۱ از ۱۳۱۲۳۴۵...۱۰...آخر »