وزارت فواید عامه اعلام کرده است که تفاهم‌نامه ایجاد انستیتوت ملی سرکسازی و انستیتوت ملی خط آهن از سوی محمدیما شمس، رییس عمومی اداره خط آهن و سرپرست وزارت فواید عامه و ندیمه سحر، رییس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، امضا شده است.

وزارت فواید عامه امروز شنبه (۸ سنبله) گفته است که هدف از ایجاد انستیتوت‌ها تقویت همکاری‌ها جهت انکشاف نیروی انسانی میان وزارت فواید عامه و اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی است.

محمدیما شمس، رئیس اداره مستقل خط آهن افغانستان و سرپرست وزارت فواید عامه، امضای این تفاهم نامه‌ها را گام مهم در راستای آموزش و ارتقای ظرفیت کارمندان سکتور‌ خط آهن و سرکسازی خوانده و گفته است که ایجاد این انستیتوت‌ها از یک‌سو زمینه کسب آموزش، تجربه و کاریابی در سکتور خط آهن و سرکسازی را مساعد می‌کند، و از سوی دیگر بودجه‌ای که برای آموزش کارمندان اداره خط آهن در خارج از کشور هزینه می‌شد، در داخل کشور به مصرف می‌رسد.

شمس خاطرنشان کرده که براساس قانون خط آهن افغانستان، این اداره مکلف به ایجاد انستیتوت خط آهن شده و تاکنون شمار زیادی از کارمند این اداره برای سپری کردن دوره‌های آموزش مسلکی و کسب تجارب به کشورهای بیرونی فرستاده شده‌اند.

به گفته او اکنون نیز شماری از کارمندان اداره مستقل خط آهن در مقطع لیسانس در ازبکستان مصروف تحصیل اند.

در همین‌حال، ندیمه سحر، رئیس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی گفته است که این اداره برنامه‌های مشخصی را برای ارتقای ظرفیت مسلکی سکتورها براساس نیازمندی‌ها روی دست گرفته است.

خانم سحر تأکید کرده که قرار است کمیته‌ای مشترک ادارات سه گانه در پیوند به ایجاد این انستیتوت‌ها نصاب تحصیلی، استخدام استادان و دانش‌آموزان مطابق استندردهای پذیرفته شده، کار کنند.