اعلامیه مشترک افغانستان و ایران؛ دو کشور ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺮدد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در سرحدات ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را اتخاذ کنند |
اعلامیه مشترک افغانستان و ایران؛ دو کشور ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺮدد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در سرحدات ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را اتخاذ کنند

اعلامیه مشترک افغانستان و ایران؛ دو کشور ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺮدد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در سرحدات ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را اتخاذ کنند

۳ / سرطان ۱۳۹۹ | ۰ دیدگاه

 پس از رویداد های خونین برای مهاحرین افغان در سرحد با ایران و سفر حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه به آن کشور دو طرف با نشر اعلامیه مشترک اعلام کرده که به کمیته های اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺮﺣﺪی و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی حضور اﺗﺒﺎع دو طرف در خاک یکدیگر وظیفه ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ﺗﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺸﺘﺮک دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺮدد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن و ﮐﺎﻻ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را اتخاذ کنند.

این اعلامیه مشترک ناوقت روز گذشته یک شنبه (۲سرطان) پس از پایان سفر دو روزه ﺣﻨﯿﻒ اﺗﻤﺮ که در راس هیئت ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎیه حکومتی به ایران رفته بود منتشر شده است. در این سفر آقای اتمر علاوه ﺑﺮ دیدار با وزیر ﺧﺎرجه ایران ﺑﺎ ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، وزﯾﺮ داخله، وزﯾﺮ اﻧﺮژی و ﻧﯿﺮو و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران نیز دیدار کرده است.

در این اعلامیه آمده است که دو طرف در ﻗﺎﻟﺐ هشت کمیته ﮐﺎری ﺷﺎﻣﻞ کمیته هایﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع، همکاری های ﻣﺮزی، ﮐﺎر، آب، همکاری های فرهنگی، اﻧﺮژی، ﺻﺤﺖ و توسعه و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دو ﮐﺸﻮر در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ گفتگو کرده و نیز به نتایج دست یافته اند.

دو طرف در اعلامیه مشترک افزوده که به ﻣﻨﻈﻮر نهادینه ﺳﺎزی و ﺳﺎﻣﺎﻧدهی رواﺑﻂ دوﺟﺎنبه ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺪاوم ﻣﺬاﮐﺮات نهایی ﺳﺎزی ﺳﻨﺪ جامع همکاری های راهبردی دو ﮐﺸﻮر و آﻣﺎده ﺳﺎزی این ﺳﻨﺪ ها ﺑﺮای اﻣﻀﺎی روﺳﺎی جمهور در مدت سه ﻣﺎه توافق کرده اند.

روند صلح افغانستان

در این اعلامیه با اشاره به روند صلح افغانستان گفته شده که اﯾﺮان ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل از روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و رهبری دولت و ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ظﺮﻓﯿﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای تسهیل روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﯿﻦ اﻻﻓﻐﺎﻧﯽ و ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات به ﮐﺎرﮔﯿﺮد.

در این اعلامیه دو طرف همچنان بر ضرورت کاهش خشونت ها در افغانستان به منظور اعتماد سازی و ایجاد فضایی به ﻣﻨﻈﻮر آﻏﺎز هر چی زود تر ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﯿﻦ اﻻﻓﻐﺎﻧﯽ، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ به آﺗﺶ ﺑﺲ دایمی و ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ ﭘﺎﯾﺪار و نیز ﺑﺎ ﺗﻮحه به  اهمیت اﺟﻤﺎع منطقه ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ برای برقراری صلح و اﻣﻨﯿﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ همکاری ها و مشوره های منطقه ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ظﺮﻓﯿﺖ های ﻣﻮﺟﻮد در منطقه به هدف تسهیل مذاکرات و حمایت از افغانستان ﺗﺎﮐﯿﺪ کرده اند.

در اعلامیه امده که دو طرف به ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺮورت ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﮏ اﺑﺘﮑﺎر منطقه ای ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﺷﺘﺮاک ﮐﺸﻮرهای همسایه و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرهای ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار و ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦ اﻻﻓﻐﺎﻧﯽ تفاهم کرده اند.

رویداد های اخیر برای مهاجرین افغان

در اعلامیه مشترک تاکید شده که دو طرف در مورد رویداد های اخیر برای مهاجران گفتگو کرده و اﯾﺮان از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت به ﺟﺎﻧﺐ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داده و دو طرف توافق نموده اند که تدابیر را به ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮادث اﺗﺨﺎذ کند.

همچنان به کمیته های اﻣﻨﯿﺘﯽ- ﺳﺮﺣﺪی و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی حضور اﺗﺒﺎع دو طرف در خاک یکدیگر وظیفه ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺗﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺸﺘﺮک دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺮدد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن و ﮐﺎلا ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را اتخاذ کرده، حضور نیروهای امنیتی افغانستان در پاسگاه های مرزی تخلیه شده در مرز و نیز تسهیل صدور ویزا ایران را مورد توجه قرار دادند.

در اعلامیه مشترک همچنان آمده است که به منظور تسهیل تردد اتباع و وسائل نقلیه و کالاها بین دو کشور یادداشت تفاهم همکاریهای مشترک برای رعایت مقررات بهداشتی بین المللی در گذرگاههای مرزی (جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی) بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران و وزارت صحت عامه افغانستان به امضاِ رسیده است.

ایران و افغانستان متعهد شده اند که در ﭼﺎرﭼﻮب سند همکاری های راهبردی، با امضای ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎمه دوﺟﺎنبه، ﺿﻤﻦ ﺳﺎﻣﺎن دادن به ﺣﻀﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﻓﻐﺎن در اﯾﺮان، ﻣﺠﻮزهای ﻻزم را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﯿﺮوی های ﻣﺘﺨﺼﺺ دو ﮐﺸﻮر فراهم نمایند.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید