سخنگوی وزارت دولت در امور صلح می گوید که فهرست منتشر شده از هیئت گفتگوکننده صلح دقیق نیست.

پس از آن که روز گذشته تلویزیون ملی فهرست 20 نفری هیئت گفتگوکننده بین الافغانی را منتشر کرد، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح گفته است که این فهرست دقیق نیست.

Afghanistan

ناجیه انوری در توییتر اش نگاشته است: “این خبر دقیق نیست، لیست دقیق و نهایی از جانب وزارت دولت در امور صلح که متصدی اصلی این امور است، با مردم افغانستان شریک می‌گردد.”

این در حالی است که تلویزیون ملی با نشر فهرست 20 نفری تیم مذاکره کننده دولت با طالبان گفته بود که ریاست این تیم را معصوم استانکزی، رییس پیشین امنیت ملی به عهده دارد.

این دومین بار است که فهرست منتشر شده هیئت گفتگوکننده صلح رد می شود.

پیش از این زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان نیز فهرستی را منتشر کرده بود که از سوی ارگ و سپیدار رد شد.