تولید برق 3 بند در زون کابل افزایش یافته است

مسولین کابل برشنا از افزایش تولید انرژی برق بندهای نغلو، ماهی پر و سروبی در نتیجه افزایش بارندگی ها خبرداده اند.

ریاست کابل برشنا در یک خبرنامه گفته که در نتیجه افزایش بارندگی ها و آب خیزی ها، تولیدات انرژی برق در بندهای برق سه گانه زون کابل افزایش چشمگیر رونما گردیده است.

kabul.

این ریاست در ادامه بیان داشته که هم اکنون توربین های چهارگانه بند نغلو فعال بوده و بیش از ۶۷ میگاوات برق در هر ساعت در این بند تولید می شود.

توربین های سه گانه فابریکه تولید برق ماهیپر نیز فعال می باشد و در هر ساعت ۵۸ میگاوات برق در این فابریکه تولید می شود.

همچنان هر دو توربین فابریکه تولید برق سروبی نیز به گونه کامل فعال شده و تولیدات انرژی برق آن در فی ساعت به ۲۳ میگاوات می رسد.

ریاست برشنا می گوید که در کٌل تولید انرژی برق از فابریکه های نغلو، ماهیپر و سروبی به ۳۵۴۰ میگاوات در بیست وچهار ساعت می رسد.

17 / حمل 1398
#