37 تن در 3 سال گذشته به خاطر اختطاف به اعدام محکوم شده اند

دادستانی کل می گوید از مجموع 574 قضیه اختطاف که شامل یک هزار 33 نفر می باشد به تعداد 37 تن در پیوند به اختطاف به اعدام محکوم شده اند.

mahsi

جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل امروز شنبه (17حمل) در یک نشست خبری گفت در سال 1395، 1396 و 1397، 574 قضیه که شامل 1033 نفر می باشد از طرف ارگان های امنیتی به دادستانی کل فرستاده شده و این قضایا بعد از تکمیل تحقیقات از سوی این نهاد به محکمه فرستاده شده اند.

رسولی افزود در سال 1395، 169 قضیه که شامل 329 نفر، در سال 1396،  140 قضیه که شامل 210 نفر و در سال 1397، 238 قضیه که شامل چهارصد 94 نفر می شود محکوم به مجازات شده اند.

سخنگوی دادستانی کل تصریح کرد از مجموع این قضایا به تعداد 37 تن محکوم به اعدام شده، به تعداد 4 تن از 22 سال تا 28 سال محکوم به حبس شده و به تعداد 59 تن محکوم به 20 سال حبس محکوم شده اند.

به گفته رسولی، 454 تن هم در پیوند به قضیه اختطاف محکوم به حبس 10 الی 19 سال و 215 تن از یک الی 9 سال و تعدادی دیگرشان هم تا یک سال محکوم به مجازات شده اند.

سخنگوی دادستانی تاکید کرد که اکثر این قضایا شامل عفو مقام ریاست جمهوری نمیشود. او در عین حال تاکید کرد که اعدام های انجام شده مرتبط با موارد اختطاف های بوده که منجر به قتل شده است.

رسولی در ادامه افزود تحقیقات در مورد دوسیه قتل مهسا نهایی شده و امروز به محکمه محول شده است.

17 / حمل 1398
#