پناهجویی در سویدن خشم همگانی را برانگیخته است

ویدئو

خبرنامه
ویدئو

۱۵ / حمل ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه