این موانع امنیتی جدیدترین تدبیر امنیتی است که توسط شرکت جرمنی طراحی شده است

ویدئو

خبرنامه
ویدئو

۱۰ / حمل ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه