سربازان ناشی؛ وقتی یک سرباز تازه کار نارنجک پرتاب می‌کند

ویدئو

خبرنامه
ویدئو

۷ / حمل ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه