طالبان در دو سال گذشته دو زن را در بدخشان تیرباران کرده اند

ویدئو

خبرنامه
ویدئو

۱۳ / دلو ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه