گزارش یک نهاد بازرسی امریکا از کنترول ۵۷ درصدی خام افغانستان توسط دولت این کشور خبر می دهد

ویدئو

خبرنامه
ویدئو

۱۳ / دلو ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه