درباره ما |

درباره ما


به خبرنامه خوش آمدید. رسانه‌ی که برای نسل به هم پیوسته ایجاد شده است. ما در خبرنامه با دسترسی به منابع دست اول و از نگاه متفاوت افغان ها، وقایع و اتفاقات روز را روایت می کنیم؛ روایت متفاوت و واقعی. نویسندگان و گزارش گران ما تلاش می کنند تا ناگفته‌ها را بازگو کنند و زندگی را آنچنان که هست گزارش دهند. برنامه و آجندای ما در خبرنامه، روایت وقایع اتفاقیه است. به این جهت، ما خبرنامه را متفاوت می بینیم.

روایت، میکانیزم اصلی کار ما در خبرنامه است. ما راوی داستان زندگی شماییم. راوی قصه های شیرین و تلخ و بازتاب دهنده‌‌ای دیدگاه های شما. نوع پوشش ما با پوشش معمول رسانه های جمعی فرق دارد. خبرنامه می خواهد از روش های جدید برای بازتاب رویداد های گوناگون استفاده نماید. به این جهت، خبرنامه ساختار چندرسانه‌ای را به عنوان مدل فعالیت خود برگزیده است.

طراحی و توسعه وبسایت توسط شرکت TechSharks
ایمیل : info@techsharks.af