سری دوم از کاندیدای ثروتمند انتخابات پارلمانی سال 97 افغانستان... …


10 تن از اعضا و هواداران جنبش روشنایی که برای انتخابات پارلمانی 97 کاندیدا شده …


8 تن از نامزدان جوان و نخبه انتخابات پارلمانی افغانستان... …