دیدن این ویدئو را از دست ندهید... …


دیدن این ویدئو را از دست ندهید... …


این حرکات در میدان واقعی نبرد نیز استفاده می‌شود... …