تولد دوباره لکس‌می فعال مبارزه با اسید پاشی... …


رقص ترافیک در خیابان‌های هند... …


صدای سخن عشق پیش از ندای مرگ …